หัวข้อหลักสูตร


หลักสูตร HA451_External Surveyor Preparation Camp (ใบสมัครปีงบ 62)

  1061 ครั้งดาวน์โหลด ใบสมัครปีงบ 2562 ที่นี่

 

ขั้นตอนการสมัคร


1.Download ใบสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 ได้ทาง www.ha.or.th/TH/Article/หัวข้อหลักสูตร/List เลือกหัวข้อหลักสูตร HA 451 External Surveyor Preparation Camp


2. เปิดรับใบสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน 2562 (ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร โดยใช้ e-mail ของตนเองเท่านั้น กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน ส่งใบสมัครกลับมาที่ e-mail: jittra@ha.or.th นส.จิตรา เกสพานิช)  


3. ปิดรับใบสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2562


4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบใบสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทาง e-mail ของผู้สมัครโดยตรง


5. ลงทะเบียนผ่านระบบและชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น


หมายเหตุ  เนื่องจากหลักสูตร HA 451 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบัน ทางสถาบันจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเท่านั้น

 ;