ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง


หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านการบริหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี

3. มีประสบการณ์ในทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือประสบการณ์การด้านการบริหารคุณภาพคุณภาพไม่น้อยกว่า 10 ปี

4. มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดคุณภาพ หรือกระบวนการคุณภาพในระดับที่สามารถชี้นำการทำงานและหรือการพัฒนาระบบงานได้

5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

6. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนางาน

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

8. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9. ทนต่อแรงกดดันได้ดี และต้องเข้าใจงานด้านคุณภาพ รักการอ่านและสรุปงาน 

 

รายละเอียดตำแหน่งาน 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน  NEW

 

 การรับสมัคร

วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา  

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์
โทร 02-832-9427 E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่  

 

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)

 

 ทั้งหมด: 2 รายการ

;