ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี

3. มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป เช่น อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
    ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานพัสดุภาครัฐ

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน    

 

หมายเหตุ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 27 ก.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 7 ก.ย. 63
 

กำหนดทดสอบและสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 63 เวลา 08.00-12.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  NEW

 นักวิชาการ สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์, แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ด้านการบริหาร

    หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือการพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ ระบบคุณภาพที่หลากหลาย การประเมินองค์กร

4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงานได้เป็นอย่างดี

5. มีทัศนคติที่ดี รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ดี และมี

    innovation ในการทำงาน

6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน microsoft office สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล ในระดับสามารถทำงาน

    ด้วยตนเองได้

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ อย่างน้อย ระดับพอใช้              

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน   NEW

 

หมายเหตุ  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 9 ตุลาคม 2563การรับสมัคร

วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทร 02-832-9427 E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่ (สามารถส่งใบสมัครทางเมล์ได้)

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 3 รายการ

;