ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 28/01/2562

  | 
  903 ครั้ง

สรพ.ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศมาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อจัดจัดจ้างของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐ 

ประกาศสถาบันเรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;