ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 07/02/2562

  | 
  913 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 18 แห่ง      เมื่อวันที่  29 มกราคม  2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 18  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลชนแดน          จังหวัดเพชรบูรณ์

                        โรงพยาบาลพิชัย              จังหวัดอุตรดิตถ์

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 16 แห่ง  ดังนี้

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์      จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย     จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลกงไกรลาศ       จังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลมะขาม           จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลบ้านโพธิ์         จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเชียงยืน          จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา      จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลท่าศาลา         จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลคลองท่อม       จังหวัดกระบี่

โรงพยาบาลปากช่องนานา  จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดนครนายก

โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลเสรีรักษ์   กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;