ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 06/03/2562

  | 
  396 ครั้ง

สรพ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรมนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมให้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากร โดยใช้แนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines) ที่มีการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรระดับประเทศ (National Patient and Personnel Safety Goals) โดยมุ่งหวังการพัฒนา คลินิกทันตกรรมที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลหรือบริการสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายของการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และจะขยายผลไปยังคลินิกทันตกรรมเอกชนในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จะสนับสนุน ให้โรงพยาบาลที่สมัครใจได้ใช้ผลการรับรองกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม TDCA  ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines) ของทันตแพทยสภาเป็นส่วนหนึ่งในการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA และร่วมพัฒนาพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยให้กับคลินิกทันตกรรม อย่างแพร่หลายต่อไป

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;