ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/12/2562

  | 
  746 ครั้ง

สรพ.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “เรียนรู้กลไกและวิธีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ (Quality Tools) สำหรับสมาชิก 2P Safety Hospital”พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เรียนรู้กลไกและวิธีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ (Quality Tools) สำหรับสมาชิก 2P Safety Hospital” ในโครงการ การพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 - 4  ธันวาคม 2562 ณ ห้อง Grand Ballroom  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้กลไก และวิธีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ  ซึ่งผู้แทนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 2P Safety Hospital  จะได้เรียนรู้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง (ฉบับ New Standard HA) ที่เชื่อมโยงการกำหนดประเด็นสำคัญ (SIMPLE)2 และระบบ National Reporting and Learning System : NRLS ที่สอดคล้องกับกลไก แนวทาง และแผนการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 2P Safety Hospital  มีการสื่อสารแนวทางในการเรียนรู้เทคนิควิธีการใช้งานระบบ National Reporting and Learning System on Cloud สู่การปฏิบัติจริงในสถานพยาบาล และเรียนรู้เทคนิควิธีการใช้งานระบบ Hospital Safety Culture Survey Online: HSCS เพื่อประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล เชื่อมโยงกับระบบรายงานในระบบ NRLS เรียนรู้เทคนิควิธีการใช้งานระบบ Patient Experience Program: PEP เพื่อการประเมินและปรับปรุงระบบบริการ  ตลอดจนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบรายงานในระบบ NRLS & HRMS on Cloud ระบบ HSCS และระบบ PEP ด้วย

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;