ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 19/12/2562

  | 
  525 ครั้ง

สรพ. ประกาศนโยบายงดให้และรับของขวัญเนื่องในโอกาสใกล้ถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ที่ใกล้จะมาถึงนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อสร้างค่านิยม ประหยัด มัธยัสถ์ ให้กับบุคลากรในสังกัดของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑.         ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

๒.         ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี หรือให้แก่บุคคลทั่วไป

๓.         ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

๔.         ไม่ยินยอมหรือผู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

๕.         ไม่เรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินในหมู่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

๖.         ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการประหยัด

๗.         กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท หากมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีราคาหรือมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

นโยบายการให้และการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;