สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 13
ในปี 2555 ภายใต้แนวคิดหลักคือ “เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต”
(Life as a Whole) ระหว่างวันที่ 13 -16 มีนาคม 2555
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
การจุดประกายด้วย
theme ของการประชุม HA National Forum ก่อให้เกิดความตื่นตัว
และการนำแนวคิดใหม่เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ การประชุมในแต่ละปี
จึงเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลต่างๆ จะได้นำผลงานจากการปฏิบัติตาม
แนวคิดเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการ
นำเสนอในห้องประชุมและในรูปแบบของโปสเตอร์ theme ย่อยของ
การประชุมจึงมีทั้งประเด็นใหม่ๆ และประเด็นที่จะมีการติดตามจาก
หัวข้อการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่
  • Disaster Management
  • Patient Safety
  • Spirituality in Healthcare / Humanized Healthcare
  • Lean & Seamless Healthcare
  • Health Promotion & Primary Care
    
           สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของ โรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ
โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่ลักษณะ ผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะคือ (1) ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้
หรือ (2) ผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเรื่องเล่า ซึ่งผลงานแต่ละลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกันรูปแบบการนำเสนอ
ขอให้เป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานจำนวนหนึ่ง ขึ้นมานำเสนอบน mini-stage หรือในห้องประชุมร่วมด้วย
Download ข้อมูลรายละเอียดและส่งผลงาน
(ปิดรับผลงาน 15 มกราคม 2555 ประกาศผล 15 กุมภาพันธ์ 2555)

- ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13[Clik]
- จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม [Clik]
- รายชื่อโรงแรมที่สามารถจองเข้าพัก [Clik]
- กำหนดการประชุม 13th HA National Forum : “เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต” (Update วันที่ 10 กพ. 2555) [Clik]
- รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 13th HA National Forum : “เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต” (Update วันที่ 9 กพ. 2555) [Clik]
- ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต” [รายละเอียด]
- การประกาศผลการนำเสนอผลงานนิทรรศการ Poster และ Oral Presentation
จะประกาศวันที่ 15 กพ. 55 รอบที่1 เวลา 16.30 น.,รอบที่ 2 ถัดจากเวลา 17.00 น.