:: รายละเอียดตัวชี้วัด

   

 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล
   (Thailand Hospital Indicator Project : THIP)


    ผู้รับผิดชอบ คือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยวัตถุประสงค์

    เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เครือข่ายเครื่องชี้วัด ในการพัฒนาคุณภาพ สามารถเทียบเคียงผลการรักษาผู้ป่วยกับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ภายในประเทศ
    นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลอื่นๆ ภายในประเทศในอนาคตต่อไป


 

 

   
 
© Copyright 2009 iAnalysis. All Rights Reserved.
Best View: [Internet Explorer and Mozilla Firefox] Text Size: [Normal] Resolution: [1024 X 768]
เข้าใช้งานระบบ THIP WEB FORM สำหรับสมาชิก เข้าใช้งานระบบ THIP Executive สำหรับสมาชิก