ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

      ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 

      ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการพัฒนาข้อมูลหรือองค์ความรู้เกี่ยว

                กับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

      ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับ HA ที่นำระบบโปรแกรม THIP ไปใช้

      ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่

      ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร HA 603 และ HA 201 นำ

                ความรู้ไปประยุกต์ใช้

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

      ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

      ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการจัดเยี่ยมสำรวจภายใน 120 วัน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

      ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน

      ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

                องค์การมหาชน

        ตัวชี้วัดที่ 3.3 การประหยัดน้ำ

      ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความสำเร็จของการสรุปผลการประเมิน HA ได้ภายใน 45 วันหลังการ

                เยี่ยมสำรวจเสร็จสิ้น

มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

      ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ

      ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

      ตัวชี้วัดที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล        

 

;