ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

 

    - ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA (เป้าหมาย ร้อยละ 68)

    - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยงทางคลินิก (National Learning and Reporting System of Clinical   

      Risk) (เป้าหมาย ระดับ 3 )

;