ตัวชี้วัด

                  รายการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ร้อยละการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร

ร้อยละ 96

แผนงานพื้นฐานการพัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมายบริการหน่วยงาน

สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความปลอดภัย และมีการเรียนรู้

เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA  

ร้อยละ 68

เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบรายงานความเสี่ยงทางคลินิก (National Learning and Reporting System of Clinical Risk)

ระดับ 3

ผลผลิต

สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล

เชิงปริมาณ :จำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองใหม่ หรือต่ออายุการรับรองในขั้นที่ 3 (Accreditation/Re-accreditation)

320 แห่ง

 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อการให้บริการของสถาบัน

ร้อยละ 80

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมและประเมินกระบวนการคุณภาพ

เชิงปริมาณ :ร้อยละความครอบคลุมของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพในแต่ละระดับขั้น

ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจภายใน 120 วัน

ร้อยละ 53

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้

เชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่เข้ารับการอบรมระบบการสื่อสารทางไกล(E-Learning)

ร้อยละ 17

ร้อยละความพึงพอใจของการเรียนรู้ผ่านระบบการสื่อสารทางไกล

ร้อยละ 80

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือข่ายและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ

เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ

ร้อยละ 67

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่าย

ร้อยละ 50

แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน

พัฒนากลไกการจัดการคุณภาพ

บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดความเหลื่อมล้ำของคุณภาพ

บริการ

เชิงปริมาณ :ร้อยละของสถานพยาบาลที่รายงานความเสี่ยงทางคลินิกที่ป้องกันได้เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลส่วนกลาง

ร้อยละ 20

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเสี่ยงทางคลินิกที่ป้องกันได้ ได้พัฒนาแนวทางป้องกันจากส่วนกลางและสื่อสารให้ รพ. นำไปประยุกต์ใช้

ร้อยละ 50

ผลผลิต

โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

เชิงปริมาณ :มีระบบรายงานข้อมูลความเสี่ยงทางคลินิกสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพระดับประเทศ (National Incidents Reporting and Learning System)

(1 ระบบ)

กิจกรรม

โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

เชิงปริมาณ : — มีกลไกเพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

 

จำนวน 1 เรื่อง

;