ตัวชี้วัด

แผนงานพื้นฐาน (Function): การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

ผลผลิต : สถานพยาบาลได้รับการประเมินและรับรองตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล โดยประชาชนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : ร้อยละความครอบคลุมการประเมินกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ภาครัฐ ร้อยละ 78  / ภาคเอกชน ร้อยละ 30
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสถานพยาบาลต่อกระบวนการรับรองคุณภาพ (ร้อยละ 80)

กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมและการประเมินกระบวนการคุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : ร้อยละความครอบคลุมของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพในแต่ละระดับขั้น (ร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจภายใน 120 วัน (ร้อยละ 57)

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : ร้อยละของสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองที่มีการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบตัวชี้วัดเปรียบเทียบ (ร้อยละ 45)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของสถานพยาบาลที่ใช้ระบบตัวชี้วัดเปรียบเทียบ (ร้อยละ 80)

กิจกรรมที่ 3 เครือข่ายความร่วมมือของภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่สมัครใจใช้เครื่องมือ Patient Experience ไปส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพในพื้นที่ (30 เครือข่าย)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ  (10 เครือข่าย)

แผนงานบูรณาการ (Agenda): การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

ผลผลิต : พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความครอบคลุมของสถานพยาบาลที่พัฒนาเชื่อมโยงระบบ NRLS (ร้อยละ 15)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบบริการจากประสบการณ์ผู้ป่วย (ร้อยละ 15)

กิจกรรมที่ 4 พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ได้จากการเรียนรู้นำไปสื่อสารและปฏิบัติทั้ง 3 กองทุน  (2 เรื่อง)

;