เป้าประสงค์

    ร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทาง สร้างศักยภาพ สร้างแรงจูงใจ เลือกสรรแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ให้คำแนะนำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

;