เป้าประสงค์

แผนงานพื้นฐาน (Function): การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA มีความปลอดภัย และการเรียนรู้

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  : ร้อยละ 68 ของสถานพยาบาลภาครัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของสถานพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบัน

แผนงานบูรณาการ (Agenda): การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

เป้าหมายบริการหน่วยงาน : พัฒนากลไกการจัดการคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเหลืี่อมล้ำของคุณภาพบริการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละ 15 ของสถานพยาบาลประกาศเป้าหมายความปลอดภัย 2P Safety และมีการบูรณาการการปฏิบัติ 

;