เป้าประสงค์

    ถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA มีความปลอดภัย และการเรียนรู้

;