โครงสร้างองค์กร

                                                                                                                                               ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง หน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยงานภายในแต่ละสำนัก พ.ศ. ๒๕๖๓

;