ผลงานเด่นของโรงพยาบาล


ความหลากหลายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

  4981 ครั้ง"ความหลากหลายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ"

"ความหลากหลายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อก้าวไปสู่การนำคุณค่าและบริการที่ดีที่สุด เป็นที่ไว้วางใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความพยายามในการหาทางเลือกและวิธีการที่เหมาะสม  รวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และพื้นฐานของต้นทุนที่มีอยู่"

 ;