HA 602 คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก
วันที่ 02/05/2561 - 04/05/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 603 สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพ
วันที่ 08/05/2561 - 09/05/2561 ระยะเวลา 2 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 401 การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)
วันที่ 16/05/2561 - 18/05/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ ภูเก็ต

HA 801 การพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
วันที่ 16/05/2561 - 18/05/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 201 HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่ 23/05/2561 - 25/05/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 203 Quality Change Agent
วันที่ 30/05/2561 - 01/06/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

;