HA 201: HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่ 05/06/2562 - 07/06/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 900: การพัฒนาคุณภาพ สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
วันที่ 06/06/2562 - 07/06/2562 ระยะเวลา 2 วัน

สถานที่ -

HA 502: แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ
วันที่ 11/06/2562 - 14/06/2562 ระยะเวลา 4 วัน

สถานที่ -

HA 501: การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
วันที่ 19/06/2562 - 21/06/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 705: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation)
วันที่ 24/06/2562 - 25/06/2562 ระยะเวลา 2 วัน

สถานที่ -

HA 601: ระบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
วันที่ 26/06/2562 - 28/06/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

SA004 การเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR Writing)
วันที่ 29/06/2562 - 30/06/2562 ระยะเวลา 2 วัน

สถานที่ อิมแพคเมืองทองธานี

;