HA 901 Customer Satisfaction Management for Health Sector
วันที่ 12/11/2561 - 15/11/2561 ระยะเวลา 4 วัน

สถานที่ -

HA 501: การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
วันที่ 21/11/2561 - 23/11/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 601: ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
วันที่ 28/11/2561 - 30/11/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 401: การสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 28/11/2561 - 30/11/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

;