HA 401 การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)
วันที่ 15/11/2560 - 17/11/2560 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ จ. อุบลราชธานี

HA 501 SPA and Self Assessment Report
วันที่ 22/11/2560 - 24/11/2560 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 601 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ
วันที่ 29/11/2560 - 01/12/2560 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

;