HA 606: ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในโรงพยาบาลคุณภาพ
วันที่ 31/07/2562 - 02/08/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 305: การพัฒนาคุณภาพสำหรับงานสนับสนุนบริการ
วันที่ 07/08/2562 - 09/08/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 401: การสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 14/08/2562 - 16/08/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 501: การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ
วันที่ 21/08/2562 - 23/08/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

HA 304: HA กับการบริหารการพยาบาล
วันที่ 27/08/2562 - 29/08/2562 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ -

;