HA 604 การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในโรงพยาบาล
วันที่ 05/07/2561 - 06/07/2561 ระยะเวลา 2 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

HA 900 การพัฒนาคุณภาพ สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
วันที่ 05/07/2561 - 06/07/2561 ระยะเวลา 2 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 304 HA กับการบริหารการพยาบาล
วันที่ 11/07/2561 - 13/07/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 401 การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)
วันที่ 18/07/2561 - 20/07/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 504 ความรู้ด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
วันที่ 18/07/2561 - 20/07/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

HA 201 HA พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
วันที่ 24/07/2561 - 26/07/2561 ระยะเวลา 3 วัน

สถานที่ กรุงเทพมหานคร

;