กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556

21/02/2559:05:29:15

เอกสารแนบ :


ประกาศแนวทางประหยัดผลังงาน ก.ค. 2556

12/01/2559:22:59:32

เอกสารแนบ :


ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินและการรับรองของสถานพยาบาล 2556

01/04/2560:14:00:31

เอกสารแนบ :


ระเบียบการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองและการเพิกถอนการรับรอง

01/04/2560:14:04:03

เอกสารแนบ :


ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

23/02/2560:06:59:14

เอกสารแนบ :


ประกาศมาตรการและแนวทางการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร

23/02/2560:06:59:23

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับว่าด้ายการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

23/02/2560:06:59:32

เอกสารแนบ :


ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

17/11/2560:13:49:21

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 8 รายการ

;