กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


ระเบียบ การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของสถาบัน

09/04/2564:09:02:52

เอกสารแนบ :


แนวทางการเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564

24/02/2564:09:37:53

เอกสารแนบ :


นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน พ.ศ. 2563

24/02/2564:09:38:30

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563

24/02/2564:09:40:45

เอกสารแนบ :


ประกาศคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่องกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของสถาบัน พ.ศ.2563

24/02/2564:09:43:35

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข ระยะเวลาการลา พ.ศ.2563

14/10/2563:14:32:51

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563

14/10/2563:14:30:38

เอกสารแนบ :


ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจ และค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรมหรือร่วมการประชุม พ.ศ. 2555

14/10/2563:07:28:14

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ๆ พ.ศ. 2563

09/10/2563:15:07:44

เอกสารแนบ :


เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

28/08/2563:13:26:18

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 37 รายการ

;