กฎระเบียบข้อบังคับ


กฎระเบียบข้อบังคับ


พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2559

17/05/2562:04:02:13

เอกสารแนบ :


ประกาศแนวทางประหยัดผลังงาน พ.ศ. 2556

02/05/2561:08:42:40

เอกสารแนบ :


ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556

21/02/2559:05:29:15

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2555

02/05/2561:08:40:28

เอกสารแนบ :


ระเบียบการอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองและการเพิกถอนการรับรอง พ.ศ. 2556

02/05/2561:15:46:14

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองคุณภาพ พ.ศ. 2556

12/05/2562:02:38:47

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองคุณภาพ พ.ศ. 2558

02/05/2561:08:19:11

เอกสารแนบ :


ประกาศ คณะกรรมการบริหารสถาบัน เรื่อง นโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส 2559

12/05/2562:01:45:05

เอกสารแนบ :


ประกาศสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมสถานพยาบาลที่มีสถานะการเงินระดับ 7 พ.ศ. 2560

02/05/2561:08:19:48

เอกสารแนบ :


ประกาศคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการเยี่ยมให้คำปรึกษา การเยี่ยมสำรวจและค่าลงทะเบียนรับการฝึกอบรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

02/05/2561:08:20:14

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 13 รายการ

;