การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)


การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)


Program and Disease Specific Standards

26/10/2563:08:05:02

เอกสารแนบ :


แนวปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลเฉพาะกิจ COVID-19_ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

30/09/2563:05:54:24

เอกสารแนบ :


เกณฑ์การประเมินตนเองการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC) สำหรับระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล 02/12/63

02/12/2563:03:54:37

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 3 รายการ

;