การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)


การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)


Program and Disease Specific Standards

29/04/2564:03:29:06

เอกสารแนบ :


แนวปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลเฉพาะกิจ COVID-19_ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

29/04/2564:03:29:21

เอกสารแนบ :


เกณฑ์การประเมินตนเองการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC) สำหรับระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวานของสถานพยาบาล 02/12/63

29/04/2564:03:10:50

เอกสารแนบ :


ขั้นตอนการเยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

25/02/2564:04:05:19

เอกสารแนบ :


รายละเอียดเตรียมรับการเยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

25/02/2564:04:14:02

เอกสารแนบ :


เอกสารที่สถานพยาบาลต้องจัดส่งให้ สรพ. เพื่อแสดงเจตจำนงในการเข้าสู่การประเมินและรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

01/10/2564:02:31:50

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 6 รายการ

;