ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

30/09/2564:20:42:53

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการ (Provide Service) และการบริการดูแลบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) โปรแกรมการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ (Hospital Safety Culture Survey)

30/09/2564:20:40:33

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการให้บริการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อสนับสนุนและดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program THIP)

30/09/2564:20:39:18

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

30/09/2564:20:36:47

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการ (Provide Service) และการบริการดูแลบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) โปรแกรมระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสื่ยงทางคลินิก และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศ (NRLS)

30/09/2564:19:40:15

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Government ERP)

30/09/2564:19:19:09

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบ Cloud Service

30/09/2564:19:16:33

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาให้บริการ และการบริการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการรายงานและเรียนรู้ความเสี่ยง ทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

29/09/2564:22:01:36

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงาน

29/09/2564:19:33:57

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าผู้ให้บริการรับฝากทรัพย์

29/09/2564:19:32:34

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 174 รายการ

;