คณะกรรมการ


คณะกรรมการ


ประกาศราชกิจจานุเบกษา_ แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสถาบัน

14/01/2564:06:24:52

เอกสารแนบ :


นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

14/01/2564:06:24:41

เอกสารแนบ :


นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

14/01/2564:06:24:36

เอกสารแนบ :


นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการ

14/01/2564:06:24:31

เอกสารแนบ :


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

14/01/2564:06:24:24

เอกสารแนบ :


ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14/01/2564:06:24:20

เอกสารแนบ :


เลขาธิการ สปสช. กรรมการโดยตำแหน่ง

14/01/2564:06:24:15

เอกสารแนบ :


นายมนูญ สรรค์คุณากร

14/01/2564:06:22:17

เอกสารแนบ :


นายเชวง ไทยยิ่ง

22/12/2563:07:01:04

เอกสารแนบ :


รศ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

22/12/2563:06:50:06

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 14 รายการ

;