คณะกรรมการบริหารสถาบัน


คณะกรรมการบริหารสถาบัน


1. นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการ

07/05/2562:03:45:32

เอกสารแนบ :


2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

07/05/2562:03:45:48

เอกสารแนบ :


3. เลขาธิการ สปสช. กรรมการโดยตำแหน่ง

07/05/2562:03:46:00

เอกสารแนบ :


4. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

07/05/2562:03:46:18

เอกสารแนบ :


6. ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

07/05/2562:03:46:34

เอกสารแนบ :


7. รศ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

07/05/2562:03:46:47

เอกสารแนบ :


8. นส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

07/05/2562:03:47:00

เอกสารแนบ :


5. รศ.ประคิณ สุจฉายา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

07/05/2562:03:47:17

เอกสารแนบ :


9. ดร.ศศดิศ ชูชนม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19/06/2562:09:13:33

เอกสารแนบ :


10. นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

08/07/2562:03:40:48

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 10 รายการ

;