คณะกรรมการบริหารสถาบัน


คณะกรรมการบริหารสถาบัน


1. นพ. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร

09/04/2561:07:42:30

เอกสารแนบ :


2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

10/04/2561:07:38:17

เอกสารแนบ :


3. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

12/10/2561:09:46:27

เอกสารแนบ :


4. ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09/04/2561:07:42:51

เอกสารแนบ :


5. รศ.นพ. สุเมธ พีรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09/04/2561:07:43:00

เอกสารแนบ :


6. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09/04/2561:07:43:08

เอกสารแนบ :


7. นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09/04/2561:07:43:18

เอกสารแนบ :


8. ดร. ดวงวดี สังโขบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09/04/2561:07:43:34

เอกสารแนบ :


9. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09/04/2561:07:49:49

เอกสารแนบ :


10. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

09/04/2561:14:52:43

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 10 รายการ

;