คณะอนุกรรมการ


คณะอนุกรรมการ


คำสั่งคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน

20/05/2563:14:29:51

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

01/06/2563:03:49:40

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับบรองคุณภาพสถานพยาบาล

01/06/2563:10:19:47

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ

01/06/2563:10:20:22

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

01/06/2563:10:21:33

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ

01/06/2563:11:32:51

เอกสารแนบ :


ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ฉบับที่3 พ.ศ.2563

24/06/2563:06:58:59

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

18/08/2563:06:26:45

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 8 รายการ

;