คณะอนุกรรมการ


คณะอนุกรรมการ


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับบรองคุณภาพสถานพยาบาล

18/02/2564:08:31:59

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ

18/02/2564:08:32:36

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

18/02/2564:08:32:47

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถาบัน

18/02/2564:08:33:03

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ

18/02/2564:08:33:16

เอกสารแนบ :


คำสั่งคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน

24/02/2564:09:02:56

เอกสารแนบ :


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ

24/02/2564:09:09:36

เอกสารแนบ :


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

14/05/2564:03:19:40

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 8 รายการ

;