นโยบายการบริหารงานบุคคล


นโยบายการบริหารงานบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

20/05/2563:03:20:11

เอกสารแนบ :


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

20/05/2563:03:22:48

เอกสารแนบ :


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

20/05/2563:03:41:21

เอกสารแนบ :


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

20/05/2563:03:41:40

เอกสารแนบ :


O25 ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔

14/04/2564:15:27:11

เอกสารแนบ :


O26 โครงการปี 64 โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพ

14/04/2564:22:25:53

เอกสารแนบ :


O27 ระเบียบ สรพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารงานบุคลากร พ.ศ. 2561

15/04/2564:22:47:50

เอกสารแนบ :


O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

15/04/2564:22:48:41

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 8 รายการ

;