ประมวลจริยธรรมของสถาบัน


ประมวลจริยธรรมของสถาบัน


ประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2561

08/05/2561:10:07:35

เอกสารแนบ :


ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่องนโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใส พ.ศ.2559

02/05/2561:09:17:44

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติของสถาบัน พ.ศ.2560

12/12/2560:15:16:37

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย จริยธรรมของคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2560

02/05/2561:16:16:31

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหาร ว่าด้วย แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2560

02/05/2561:16:17:27

เอกสารแนบ :


ประกาศสถาบัน เรื่องแนวปฏิบัติในการเยี่ยมสำรวจ การให้คำแนะนำ พ.ศ.2560

02/05/2561:16:20:12

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 6 รายการ

;