ประมวลจริยธรรมของสถาบัน


ประมวลจริยธรรมของสถาบัน


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ2560

12/12/2560:06:24:36

เอกสารแนบ :


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2559

12/12/2560:13:21:28

เอกสารแนบ :


ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วยจริยธรรมของคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติของสถาบัน พ.ศ.2560

12/12/2560:15:16:37

เอกสารแนบ :


ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.2553

20/01/2559:07:47:52

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 4 รายการ

;