มาตรฐาน


มาตรฐาน


ตารางแสดงเนื้อหาส่วนที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม ในหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 _พิมพ์ ครั้งที่สอง (ปรับปรุง มกราคม 2562)

10/04/2562:04:56:32

เอกสารแนบ :


HA Standard 4th Edition_ปรับปรุงมกราคม 2562

20/02/2562:04:07:24

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 2 รายการ

;