มาตรฐาน


มาตรฐาน


District Health System Standards

26/10/2563:08:04:17

เอกสารแนบ :


Health Care Network Sysytem Standards

26/10/2563:08:03:46

เอกสารแนบ :


ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563

18/09/2563:09:04:08

เอกสารแนบ :


กรอบงานพื้นฐานระบบยา

23/03/2563:14:00:20

เอกสารแนบ :


มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย

06/01/2563:15:16:37

เอกสารแนบ :


HA Standard 4th Edition

18/09/2562:01:43:26

เอกสารแนบ :


ตารางแสดงเนื้อหาส่วนที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม ในหนังสือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 _พิมพ์ ครั้งที่สอง (ปรับปรุง มกราคม 2562)

15/08/2562:10:49:42

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 7 รายการ

;