ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

20/10/2564:13:54:23

เอกสารแนบ :


ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน สรพ.

20/09/2564:09:46:39

เอกสารแนบ :


ผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน

01/08/2564:17:18:40

เอกสารแนบ :


แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

29/07/2564:09:26:39

เอกสารแนบ :


แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

28/05/2564:02:37:24

เอกสารแนบ :


การประเมินความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ปี 2562

07/05/2564:15:12:04

เอกสารแนบ :


BCP แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

30/04/2564:04:18:26

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

26/04/2564:08:18:58

เอกสารแนบ :


รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20/04/2564:16:30:51

เอกสารแนบ :


ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ประจำปี 2563_รอบ 12 เดือน

24/03/2564:14:47:57

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 12 รายการ

;