ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

24/11/2563:08:53:30

เอกสารแนบ :


แผนงาน และแผนงบประมาณ ประจำปี 2564

16/10/2563:17:46:40

เอกสารแนบ :


แผนยุทธศาสตร์ สรพ.ระยะ 5ปี (พ.ศ.2562-2566)

18/08/2563:03:08:43

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน

30/07/2563:03:52:57

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

30/07/2563:03:51:40

เอกสารแนบ :


ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ประจำปี 2562

13/07/2563:14:04:39

เอกสารแนบ :


BCP63 strategy_map_สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

26/06/2563:17:04:16

เอกสารแนบ :


BCP63 checklist_สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

26/06/2563:17:03:32

เอกสารแนบ :


BCP แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

26/06/2563:17:01:58

เอกสารแนบ :


ผลการดำเนินงาน ปี 2562

29/04/2563:16:58:22

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 26 รายการ

;