ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 9 เดือน

30/07/2563:03:52:57

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

30/07/2563:03:51:40

เอกสารแนบ :


ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ประจำปี 2562

13/07/2563:14:04:39

เอกสารแนบ :


BCP63 strategy_map_สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

26/06/2563:17:04:16

เอกสารแนบ :


BCP63 checklist_สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

26/06/2563:17:03:32

เอกสารแนบ :


BCP แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

26/06/2563:17:01:58

เอกสารแนบ :


ผลการดำเนินงาน ปี 2562

29/04/2563:16:58:22

เอกสารแนบ :


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

29/04/2563:10:04:47

เอกสารแนบ :


แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

29/04/2563:09:28:26

เอกสารแนบ :


แผนปฏิบัติงานประจำปี 2561

29/04/2563:09:23:17

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 24 รายการ

;