ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน


แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

24/03/2564:14:49:01

เอกสารแนบ :


ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ประจำปี 2563_รอบ 12 เดือน

24/03/2564:14:47:57

เอกสารแนบ :


แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

24/03/2564:14:47:28

เอกสารแนบ :


แผนปฏิบัติการ สรพ. ระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

23/03/2564:13:30:00

เอกสารแนบ :


ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน สรพ.

18/02/2564:04:35:12

เอกสารแนบ :


BCP แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

18/02/2564:04:31:09

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 6 รายการ

;