ศูนย์จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส่


ศูนย์จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส่


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

20/05/2563:06:19:23

เอกสารแนบ :


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

20/05/2563:06:20:09

เอกสารแนบ :


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

20/05/2563:06:21:20

เอกสารแนบ :


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

20/05/2563:06:21:56

เอกสารแนบ :


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

20/05/2563:06:22:27

เอกสารแนบ :


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

20/05/2563:06:22:59

เอกสารแนบ :


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

20/05/2563:06:23:22

เอกสารแนบ :


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

20/05/2563:06:26:34

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

20/05/2563:06:27:09

เอกสารแนบ :


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

20/05/2563:06:28:34

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 13 รายการ

;