AS+RS+DHSA


AS+RS+DHSA


ขั้นตอนการขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Accreditation Survey)

05/05/2560:09:03:35

เอกสารแนบ :


ขั้นตอนหลังการรับรองและการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation Survey)

17/10/2560:03:14:40

เอกสารแนบ :


การประเมิน และรับรองระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHSA)

30/04/2561:01:30:50

เอกสารแนบ :


เอกสารแสดงเจตจำนง_161001

03/08/2560:07:23:27

เอกสารแนบ :


Scoring Guideline

30/04/2561:01:23:07

เอกสารแนบ :


Hospital profile 2011_110608

13/01/2559:02:14:24

เอกสารแนบ :


SA2011(oct10)_Ver2.1_110617

13/01/2559:02:15:11

เอกสารแนบ :


Self Enquiry (SPA ตอน I-III)

13/01/2559:02:16:44

เอกสารแนบ :


Spa In Action

13/01/2559:02:17:08

เอกสารแนบ :


New Form Unit Profile_Service Profile

13/01/2559:02:14:48

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 11 รายการ

;