Executives Institute


Executives Institute


ผู้อำนวยการ : นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

02/08/2564:08:58:16

เอกสารแนบ :


รองผู้อำนวยการ : พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

02/08/2564:08:58:29

เอกสารแนบ :


รองผู้อำนวยการ : พญ.เอกจิตรา สุขกุล

02/08/2564:08:58:44

เอกสารแนบ :


ผู้ตรวจสอบภายใน : น.ส.ณัฎฐาพร โตทอง

02/08/2564:08:58:58

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักยุทธศาสตร์ : นาง วันทนีย์ บุณฑริก

02/08/2564:08:59:21

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักส่งเสริมการพัฒนา : นาง วราภรณ์ สักกะโต

02/08/2564:08:59:32

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักพัฒนาองค์กร : นพ.ทรนง พิลาลัย

02/08/2564:08:59:49

เอกสารแนบ :


หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป : นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ

02/08/2564:09:00:02

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 8 รายการ

;