ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน ___ ตำแหน่ง


นักวิชาการ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ    

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้อง 

    เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารโรงพยาบาล

2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป    

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ในระดับดี สามารถใช้งาน

    โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และจัดการสารสนเทศได้

4. มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดี

5. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

   การสาธารณสุข หรือการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 ปีรายละเอียดตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน คลิกที่นี่   NEW

 ผู้ประสานงานฝึกอบรม สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ ปริญญาโท

    สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี มีสุขภาพแข็งแรง (ไม่มีโรคประจำตัว)

3. สามารถบริหารจัดการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้

    (สามารถปฏิบัติงาน วันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งในและนอกสถานที่ได้)

4. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านการจัดฝึกอบรม

5. มีความสามารถในการสื่อสาร / การเป็นพิธีกร สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน

    ได้เป็นอย่างดี

6. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Micros oft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

7. มีทักษะด้าน Digital Literacy โดยเฉพาะการใช้ Zoom การตั้งห้องประชุมทำ Break out room ได้

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน คลิกที่นี่  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน   คลิกที่นี่  Newหัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี

3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพ

    หรือการประเมินและรับรองไม่น้อยกว่า 10 ปี

4. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง

5. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง

6. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

7. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ระดับดี

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน  คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ คลิกที่นี่  Newการรับสมัคร

วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทร 02 027 8844 ต่อ 9310  E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่  ( การคีย์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ที่ถูกต้อง ) 

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 4 รายการ

;