ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 6 ตำแหน่ง


1. ผู้ประสานงาน สังกัด สำนักประเมินและรับรอง 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office และ Lotus Note ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี Service mind

 

หมายเหตุ  ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 สิงหาคม 2560

                สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

*** ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก

*** สัมภาษณ์วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. - 17.00 น 

*** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ 

รายละเอียดตำแหน่ง2. หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. อายุ 45 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันจากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านบริหารในหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 7 ปี กรณีไม่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ต้องมีประสบการณ์ด้านพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และมีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ได้เป็นอย่างดี
5. มีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถนำนโนบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office และ Lotus Note ในระดับที่สามารถทำงานด้วยตนเองได้ 
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี    
8. มี Service mind

 

หมายเหตุ *** เรียนท่านผู้สมัครตำแหน่ง หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป ทาง สรพ. จะทำการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครและจะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป  7 ก.ย. 2560

**** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายละเอียดตำแหน่ง3. นักวิชาการฝ่ายจัดการความรู้ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. อายุ 30 – 40 ปี

2. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office, Lotus Note และ Web application

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน ฟัง และเขียนในระดับดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี service mind

 

รายละเอียดตำแหน่ง

หมายเหตุ  ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ตุลาคม 2560

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 25604. ผู้ประสานงานฝ่ายฝึกอบรม สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. อายุ 30 – 35 ปี

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office, Lotus Note และ Web application

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน ฟัง และเขียนในระดับปานกลาง

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี service mind

 

*** สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. - 17.00 น  ***

       หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 กันยายน 2560

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

*** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ 

รายละเอียดตำแหน่ง

 5. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ปริญญาตรีด้าน IT หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ทักษะภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Objective C,  C++,  PHP,  JAVA และอื่นๆ

3. มีประสบการณ์ด้าน DB เช่น  MySQL,  PostgreSQL,  NoSQL

4. มีประสบการณ์พัฒนา Application และมีประสบการณ์การพัฒนา Software ทั้ง Front End และ Back End

5. มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing

6. ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กร รักในสิ่งที่ตัวเองทำ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เสียสละ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และมี service mind

8. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาทำงานได้ หากเกิดปัญหาขึ้นในระบบงาน

 

รายละเอียดตำแหน่ง

หมายเหตุ ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 ตุลาคม 2560

สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 ตุลาคม 25606. เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ชายหรือหญิง อายุ 30 – 45 ปี  หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารงานทั่วไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุไม่ต่ำกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างดี

5. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้

7. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหน่วยงานภายในและภายนอก

8. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา และเสียสละในงานที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย

10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

11. มี service mind

 

รายละเอียดตำแหน่ง

*** สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 14.00 น. - 16.30 น                         

      (เปลี่ยนแปลงเวลาเป็นช่วงบ่าย)

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์วันที่ 22 กันยายน 2560

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด   ใบสมัครงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์  02 832 9427 หรือที่ E-mail: chaiwat@ha.or.thทั้งหมด: 7 รายการ

;