ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 2 ตำแหน่ง


หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี    

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ดี                                       

5. มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

6. มีประสบการณ์ในทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

7. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์  NEW

 ผู้ประสานงาน สังกัด สำนักประเมินและรับรอง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่เกิน 30 ปี

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี service mind

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 ก.ค. 2562 สามารถส่งใบสมัครผ่าน E-mail ได้ (ไม่ต้องผ่านภาค ก)

ประกาศรายชื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 (เย็น)

 

 

 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ " ใบสมัคร " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

พร้อมแนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์  โทร 02 832 9427  E-mail : chaiwat@ha.or.th

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ 

(ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 3 รายการ

;