ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 2 ตำแหน่ง


นิติกร สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1. เพศชายหรือเพศหญิง กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (ถ้าจบปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิตไทย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีประสบการณ์ทำงานสายกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ หรือในหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการพิจารณาคดี การตรวจสอบสัญญา การร่างสัญญาและนิติกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมาย การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การสอบสวนวินัยและละเมิด

5. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายได้

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานการทำงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหน้าได้ดี มีความอดทนและสามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

7. มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความละเอียดรอบคอบ

8. มีสุขภาพร่างการแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง

9. สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา และเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตามที่สถาบันกำหนดได้

รายละเอียดตำแหน่งงาน

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.-12.00 น.  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์ 

 

 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   

1. ปริญญาตรีด้าน IT  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ทักษะภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Objective C, C++, PHP, JAVA และ .NET

3. มีประสบการณ์ด้าน DB เช่น MySQL, SQL Server

4. มีประสบการณ์พัฒนา Application และมีประสบการณ์การพัฒนา Software ทั้ง Front End และ Back End

5. ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กร รักในสิ่งที่ตัวเองทำ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 

6. สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน  

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ก.ย. 2562  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบและสัมภาษณ์ 26 ก.ย. 2562 

 

หมายเหตุ ทดสอบและสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 2562

 

 การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ "ใบสมัคร" วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" 

พร้อมแนบ Resume มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์  โทร 02-832-9427   E-mail : chaiwat@ha.or.th

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 3 รายการ

;