ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี

3. มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป เช่น อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
    ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานพัสดุภาครัฐ

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน   NEW  

 

หมายเหตุ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 27 ก.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 7 ก.ย. 63

 

 การรับสมัคร

วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทร 02-832-9427 E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่    (สามารถส่งใบสมัครทางเมล์ได้)

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 2 รายการ

;