ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 4 ตำแหน่ง


นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          1. ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี 

          2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

             หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

          4. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการหรือถอดบทเรียน อย่างน้อย 1-2 ปี

          5. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กร หรือระบบคุณภาพ

          6. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

          7. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ดี มี Innovation

          8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ดี

 

          รายละเอียดตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ปริญญาตรีด้าน IT หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

3. มีประสบการณ์ด้าน DB 

4. มีประสบการณ์พัฒนา Application และมีประสบการณ์การพัฒนา Software ทั้ง Front End

    และ Back End  และ สามารถเขียนโปรแกรมได้

5. มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing

6. ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กร รักในสิ่งที่ตัวเองทำ และพัฒนาตัวเองอย่าง

    สม่ำเสมอ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดตำแหน่ง

          หมายเหตุ  ขยายเวลาการเปิดรับสมัครจากวันที่ 31 ต.ค. 2560 เป็นวันที่ 30 พ.ย. 2560

          สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่  13 ธ.ค. 2560 ทางเว็บ สรพ.

 เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

           1. ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

           2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           3. มีความรู้ด้านบริหารจัดการการเงิน - บัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

           4. มีความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม และโปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

           5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

           6. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

           7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้

 

           รายละเอียดตำแหน่ง

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 28 พ.ย. 60 

           ทดสอบและสัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 

           ผู้ประสานงาน สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์

     หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 3. มีทักษะการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามการทำงานที่ดี

 4. มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี ทำงานยืดหยุ่น เสียสละ

     ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้

 5. กิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถประสานงานได้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Excel , PowerPoint ได้เป็นอย่างไรดี

 7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

 

 รายละเอียดตำแหน่งท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ " ใบสมัครงาน " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

ทุกตำแหน่งให้แนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน มาด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427 หรือที่ E-mail: chaiwat@ha.or.th

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ทั้งหมด: 5 รายการ

;