ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 3 ตำแหน่ง


นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          1. ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 45 ปี 

          2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

             หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

          4. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการหรือถอดบทเรียน อย่างน้อย 1-2 ปี

          5. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กร หรือระบบคุณภาพ

          6. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

          7. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ดี มี Innovation

          8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ดี

 

          รายละเอียดตำแหน่ง

          หมายเหตุ ด้วยจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการทดสอบและสัมภาษณ์ จึงได้ขยายเวลา   

          การเปิดรับสมัครเพิ่มเติมไปถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

          ในการเข้าคัดเลือกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

 

 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ปริญญาตรีด้าน IT หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

3. มีประสบการณ์ด้าน DB และ สามารถเขียนโปรแกรมได้

4. มีประสบการณ์พัฒนา Application และมีประสบการณ์การพัฒนา Software ทั้ง Front End

    และ Back End  

5. มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี Cloud Computing

6. ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กร รักในสิ่งที่ตัวเองทำ และพัฒนาตัวเองอย่าง

    สม่ำเสมอ สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดตำแหน่ง

          หมายเหตุ  ประกาศรายชื่อในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

          ทดสอบภาคทฤษฎี (08.00-09.00 น) และสอบสัมภาษณ์ (09.00-17.00 น.)  

          วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์  NEW

 ผู้ประสานงาน สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์

     หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 3. มีทักษะการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามการทำงานที่ดี

 4. มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี ทำงานยืดหยุ่น เสียสละ

     ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้

 5. กิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถประสานงานได้ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Excel , PowerPoint ได้เป็นอย่างไรดี

 7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

 

รายละเอียดตำแหน่ง

หมายเหตุ  ด้วยจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการทดสอบและสัมภาษณ์ จึงได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมไปถึงวันที่  26 มกราคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าคัดเลือกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก    

 นักวิชาการบริหารจัดการโครงการ (ลูกจ้างโครงการ) สำนักส่งเสริมการพัฒนา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

         1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์

             สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

         2. อายุไม่เกิน 50 ปี

         3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office, Google drive, Lotus Note, หรือ

             โปรแกรมทางสถิติในระดับที่สามารถทำงานด้วยตนเองได้

         4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้

         5. มีความสามารถในการสื่อสารใน social ในรูปแบบต่างๆ ได้

         6. มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ กระตือรือร้น ไม่เกี่ยงงานหนัก มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

             ประสานงานที่ดี ทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้ และสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

         *** ต่อสัญญารายปี ตามปีงบประมาณ ***

          รายละเอียดตำแหน่ง

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์   NEW

 


ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ " ใบสมัครงาน " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

ทุกตำแหน่งให้แนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน มาด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427 หรือที่ E-mail: chaiwat@ha.or.th

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ทั้งหมด: 5 รายการ

;