ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 2 ตำแหน่ง


ตำแหน่ง นักวิชาการ (ผู้เยี่ยมสำรวจ) สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์, แพทย์, พยาบาล, เภสัช, ด้านการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office และ Lotus Note ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการจัดทำสื่อ หรือ นวัตกรรมได้เป็นอย่างดี                        

5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

6. มีความรู้และประสบการณ์ในการนำแนวคิด TQM / CQI

7. มีประสบการณ์ในการประเมินองค์กร หรือ ระบบคุณภาพ

8. ประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือ การพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 21 พ.ย. 2561 ถึง 11 ม.ค. 2562

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดตำแหน่งงาน  

 

หมายเหตุ ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

 

 

 ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน งานประสานความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.  การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

4.  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5.  ถ้ามีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2561 ถึง 21 มกราคม 2562

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดตำแหน่งงานท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ " ใบสมัครงาน " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

** ใบสมัครห้ามแก้ไขหรือดัดแปลง ** พร้อมแนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร 02 832 9427

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ รับนักศึกษาฝึกงาน ทางด้าน IT จำนวน 2 อัตราทั้งหมด: 4 รายการ

;