ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ    

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ระดับพอใช้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุไม่ต่ำกว่า 3 ปี และสามารถปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างได้ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

2. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างดี

3. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินการไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้

5. มีความอดทนสูงจากแรงกดดันจากหน่วยงานภายในและภายนอก

6. มีความสนใจและพัฒนาตนเองในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา และเสียสละในงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมาย

8. มี service mind

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  NEWการรับสมัคร

วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทร 02-832-9427 E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่ (สามารถส่งใบสมัครทางเมล์ได้)

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 2 รายการ

;