ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน  1  ตำแหน่ง


นักวิชาการ สำนักพัฒนาองค์กร จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ    

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้อง 

    เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารโรงพยาบาล

2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป    

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ในระดับดี สามารถใช้งาน

    โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และจัดการสารสนเทศได้

4. มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดี

5. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

   การสาธารณสุข หรือการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

    ปฏิบัติงานในฐาน นักวิชาการ ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

1. งานบริหารระบบคุณภาพของสถาบัน สอดคล้องตามมาตรฐานสากลเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

    แห่งชาติ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรับผิดชอบการร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน

    จัดทำเอกสารคุณภาพ สนับสนุนการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

    งานสำคัญของสถาบัน

2. งานวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล วิจัยและพัฒนา

    โดยมีหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ การจัดการฐานข้อมูล ติดตาม ข้อมูล

    สารสนเทศและจัดการองค์ความรู้ของสถาบัน รวมถึงระบบบริการสุขภาพ

3. งานจัดการความรู้ รับผิดชอบการบริการและพัฒนาด้านวิชาการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ

    จัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ อาทิ โครงการระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัด

    ระดับคุณภาพโรงพยาบาล หรือโครงการอื่นที่สถาบันมอบหมายความรับผิดชอบ

4. มีหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดทำชุดข้อมูลสารสนเทศ บทความวิชาการ

    ถอดบทเรียน หรือโครงการด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14 ก.ค. 2564 ถึง 13 ส.ค. 2564

รายละเอียดตำแหน่งงาน คลิกที่นี้การรับสมัคร

วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทร 02 027 9310 E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่ (สามารถส่งใบสมัครทางเมล์ได้) 

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 2 รายการ

;