ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 1 ตำแหน่ง


1. ผู้ประสานงานฝ่ายฝึกอบรม สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. อายุไม่เกิน 35 ปี 

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office, Lotus Note และ Web application

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน ฟัง และเขียนในระดับปานกลาง

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี service mind

 

          รายละเอียดตำแหน่ง  

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์ 

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์   NEW

 ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ " ใบสมัครงาน " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

ทุกตำแหน่งให้แนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร 02 832 9427 

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ทั้งหมด: 2 รายการ

;