ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน 1 ตำแหน่ง


นักวิชาการนโยบายและแผน สังกัด สำนักยุทธศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

         คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ชาย หรือ หญิง

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การในงานด้านแผนงานและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

5. สามารถใช้ Computer โปรแกรม Microsoft Office ได้

6. มีทักษะในการบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี

7. มีความสามารถในการจัดทำบันทึกจัดทำคำของบประมาณ (E-budget) (สำคัญและต้องมีความรู้)

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบและสัมภาษณ์

ตามที่ได้ประกาศกำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ไปนั้น ทางสถาบันขอแจ้งเลื่อนการทดสอบและสัมภาษณ์ ไปเป็นวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. และขออภัยมา ณ ที่นี้

 

 

       ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ " ใบสมัครงาน " วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน

** ใบสมัครห้ามแก้ไขหรือดัดแปลง **  และให้แนบ Resume หรือ ประวัติการทำงาน ประกอบ

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร 02 832 9427

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์  ทั้งหมด: 2 รายการ

;