ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี

3. มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4. มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน พอใช้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป เช่น อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
    ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป

3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานพัสดุภาครัฐ

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน    

 

หมายเหตุ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 27 ก.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 
ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 7 ก.ย. 63
 

กำหนดทดสอบและสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 63 เวลา 08.00-12.00 น. 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก NEW

 นักวิชาการ สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านสาธารณสุขศาสตร์, แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ด้านการบริหาร

    หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือการพัฒนาคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ ระบบคุณภาพที่หลากหลาย การประเมินองค์กร

4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบงานได้เป็นอย่างดี

5. มีทัศนคติที่ดี รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ดี และมี

    innovation ในการทำงาน

6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน microsoft office สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล ในระดับสามารถทำงาน

    ด้วยตนเองได้

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ อย่างน้อย ระดับพอใช้              

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน   

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  NEW

 การรับสมัคร

วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทร 02-832-9427 E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่ (สามารถส่งใบสมัครทางเมล์ได้)

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 3 รายการ

;