ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 06/09/2560

  | 
  764 ครั้ง

ISQua ประกาศการต่ออายุการรับรองด้านมาตรฐานองค์กรแก่ สรพ.สรพ.ได้รับการต่ออายุด้านมาตรฐานองค์กร จาก ISQua เพิ่มความเชื่อมั่นจากนานาชาติเรื่องกระบวนการและมาตรฐาน HA โรงพยาบาลในประเทศไทย ว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

          นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้รับการรับรองจาก International Society for Quality in Healthcare หรือ “ISQua” ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ให้การรับรองหน่วยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ครบทั้ง 3 ด้าน คือ มาตรฐานองค์กร (Organization) ด้านมาตรฐาน(Standards) และการฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor Training Program) โดยในปี พศ. 2553 ได้รับการรับรองด้านมาตรฐาน (Standards) ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานองค์กร (Organization) และในปี พ.ศ. 2559 ได้รับการรับรองด้านการฝึกอบรมผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor Training Program ซึ่งทั้ง 3 ด้านจะมีระยะเวลาการรับรองครั้งละ 4 ปี เมื่อครบกำหนดจะต้องได้รับการประเมินจาก ISQua ว่าสมควรต่ออายุการรับรองหรือไม่ และล่าสุด ISQua ได้มีการต่ออายุการรับรองด้านมาตรฐานองค์กร (Organization) แก่ สรพ. ไปอีก 4 ปี เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก สรพ. นั้นเป็นไปตามหลักการสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ มั่นใจได้ว่าสถานพยาบาลที่ผ่านกระบวนการและมาตรฐาน HA มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

         สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรของรัฐที่มุ่งตอบโจทย์เพื่อคนไทย ลดการเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั่วประเทศให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน การได้รับการต่ออายุการรับรองด้านองค์กรจาก ISQua อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขณะเดียวกันโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน HA จาก สรพ.ไปแล้ว จะได้นำมาตรฐานนี้ไปปรับปรุงให้มีคุณภาพทั้งการรับฟังผู้ป่วย พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และในอนาคตจะเพิ่มเติมเรื่องการให้ข้อมูลที่ชัดเจน และลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ด้วย


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;