ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 15/11/2560

  | 
  1500 ครั้ง

สรพ.ชู มาตรฐาน DHSA ช่วยลดรอยต่อในการดูแลผู้ป่วยที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางสรพ.ชู มาตรฐาน DHSA ช่วยลดรอยต่อในการดูแลผู้ป่วยที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอที่สนใจและมีความพร้อม ขอรับการประเมินและรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation - DHSA) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานบริการสุขภาพและการสร้างสุขภาวะในระดับพื้นที่ที่ช่วยบูรณาการแผนงานด้านสุขภาพ ให้มีการขับเคลื่อนร่วมกันไปอย่างมีเอกภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้ระบบสุขภาพระดับอำเภอมีความเข้มแข็งลดรอยต่อในการทำงาน การดูแลผู้ป่วยที่เป็นองค์รวม เน้นคนเป็นศูนย์กลาง  ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ได้ร่วมพัฒนาระบบงานสำคัญที่รัดกุมด้วย

 สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ที่สนใจสามารถ สมัครเข้ารับการประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560  โดยศึกษาข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ที่  www.ha.or.th  หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-8329442 

 

เอกสาร ข้อมูล มาตรฐาน DHSA

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;