ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/11/2560

  | 
  214 ครั้ง

สรพ. ร่วมกับHacc ภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2560 

          สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum  ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

         โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองและองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพหลากหลายท่าน อาทิ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กับการบรรยายเรื่องคุณค่าบริการ ดูคน ดูไข้ ดูอย่างคุณค่า”, นายแพทย์กรพรหม แสงอร่ามและคณะ บรรยายเรื่อง “Non technical skill for healthcare personal” , แพทย์หญิงปิยวรรณ. ลิ้มปัญญาเลิศ เรื่อง “ 2 P Safety” และ อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ เรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในโรงพยาบาลคุณภาพ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้และการออกบูธนิทรรศการจากสถาบันรับรองคุรภาพสถานพยาบาล ด้วย


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;