ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 13/11/2560

  | 
  1586 ครั้ง

ผอ.สรพ. เผยวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ขับเคลื่อนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและความปลอดภัยผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเผยทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ภายหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมยุค 4.0 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งในส่วนผู้ป่วยและบุคลากรที่ให้บริการ

        นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดเผยถึงทิศทางในการขับเคลื่อนงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ภายใน 4 ปีข้างหน้านี้ จะต่อยอดการดำเนินงานจากรากฐานที่ นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้วางไว้เป็นอย่างดี จนทำให้สรพ.เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยจะเพิ่มความครอบคลุมของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นปกติ และการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA : AHA) ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผ่านการรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation : DHSA)  นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยสรพ.ได้วางแผนที่จะพัฒนาการประเมินรับรองสถานบริการที่ให้การดูแลผู้สูงอายุด้วย ซึ่งการขับเคลื่อนงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพที่มีอยู่ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ

      เพื่อเป็นฐานของการประเมินรับรองและการเผยแพร่ความรู้ด้านงานคุณภาพแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนผู้สนใจ สรพ.จะมีการสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการพัฒนาคุณภาพผ่านงานวิจัยร่วมกับโรงพยาบาล มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน website ของสถาบัน ซึ่งสรพ.คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพงานในระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็จะช่วยให้สังคมเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สถานพยาบาลทั้งหลายกำลังดำเนินการอยู่

      ในระยะยาว สรพ.จะส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนและสังคมที่โรงพยาบาลให้การดูแลได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นนี้ และเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;