ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 18/12/2560

  | 
  10826 ครั้ง

สรพ.ขยายระยะเวลาในการจัดส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 จากเดิมวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นวันที่ 8 มกราคม 2561    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 19 (19th HA National Forum) ในระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการหาทางออกใหม่ ๆ ของการทำงานในอนาคต

      ขอเชิญชวนโรงพยาบาลที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่นของโรงพยาบาลที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งผลงานได้ทาง www.forumhai.com  

     สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมการประชุมโดยสามารถลงทะเบียนได้ ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบจำนวน 5,000 คน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ha.or.th  

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;