ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 30/11/2560

  | 
  749 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 16 แห่งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

         สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

             โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

             โรงพยาบาลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

             โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

        สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 13 แห่ง ดังนี้

            โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

            โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี

            โรงพยาบาลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

            โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

            โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

            โรงพยาบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

            โรงพยาบาลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            โรงพยาบาลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

            โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

            โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

            โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;