ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 07/03/2561

  | 
  2325 ครั้ง

สรพ.ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย "คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม"ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้เชิญชวนบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายของบุคลากรสาธารณสุขที่สะท้อนแนวคิดเรื่อง “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ทั้งนี้คณะกรมมการได้พิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

*นางสาวขนิษฐา คำปา โรงพยาบาลปาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

*นางสาวอรวรรณ สุวิทยพันธ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

*นายเถลิงศักดิ์ มงคลสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

*นางอำพร กอรี โรงพยาบาลนครพิงค์

*นายแพทย์จอมพล มุสิกวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

*นางอารดา แลมีซอ โรงพยาบาลยะรัง

*นางสาวรุสนี จาหลง โรงพยาบาลยะรัง


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;