ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 04/06/2561

  | 
  362 ครั้ง

สรพ.เปิดรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร SD034: Medication system and clinical significant : Case based learning for patient safety      สรพ.เปิดรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร SD034: Medication system and clinical significant : Case based learning for patient safety

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเภสัชกรหรือทีมระบบยาของโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมการประชุมระบบยา ในหลักสูตร SD034:  Medication system and clinical significant : Case based learning for patient safety ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 -26 กรกฎาคม 2561  โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเชื่อมโยงการทำงานระบบยาสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้กระบวนการสำคัญในระบบยา ตั้งแต่การเก็บรักษายา การจัดการรายการยาที่มีความเสี่ยงสูง การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา ความคลาดเคลื่อนทางยา การประสานรายการยา และการจัดการปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก โดยเน้นให้ตระหนักและเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องของแต่ละกระบวนการ ไปสู่ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย

     สนใจศึกษารายละเอียดของหลักสูตรและสมัครเข้าอบรมได้ที่ www.haregister.com   สมัครได้ตั้งแต่วันที่  4 มิ.ย. -25 มิ.ย. นี้ ด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 300 ท่านเท่านั้น 

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;