ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 29/06/2561

  | 
  18440 ครั้ง

สรพ. ประกาศใช้เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพที่ใช้ประกอบกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ประกาศใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในการเยี่ยมประเมินสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองกระบวนการคุณภาพ

สถาบันจึงมีการปรับปรุงระบบและเครื่องมือคุณภาพที่สำคัญให้สอดคล้องและประกอบการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติจริง  ดังนี้

1) ขั้นตอนในการเยี่ยมสำรวจ และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการเยี่ยมสำรวจ

2) ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล (Hospital Profile 2018)

3) แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR 2018) 

4) แนวทางการกำหนดระดับคะแนน (Scoring Guideline 2018)

ในการนี้สถานพยาบาล ที่จะขอการประเมินรับรองสามารถศึกษารายละเอียดของเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้าย หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานสรพ. ที่ดูแลเขตเพื่อที่ของสถานพยาบาล หรือ โทร 028329400  สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;