ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 29/08/2561

  | 
  2487 ครั้ง

สรพ. ชี้ช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้จากงานประชุมวิชาการประจำปี 19th HA National Forum “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม”     

นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเปิดเผยว่า จากการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม” ที่มานั้นได้มีการเชื่อมโยงเรื่องราวของคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการ ซึ่งแสดงถึงลักษณะของบริการที่มีคุณภาพ เป็นบริการที่มีคุณค่าในสายตาของผู้มารับบริการ ทั้งนี้เนื้อหาการบรรยายหรือการอภิปรายในที่ประชุมจึงเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่าอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทั้งศาสตร์ของการบริหารจัดการ ศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข และมิติทางจิตวิญญาณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ

สถาบันจึงได้จัดทำการถอดบทเรียนของเนื้อหาการบรรยายของวิทยากรต่างๆ จำนวน 95 เรื่อง โดยเนื้อหาเหล่านี้น่าจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ แง่คิด และแนวทางปฏิบัติ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจำวันได้ โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ ที่ www.hajourney.com  และ  www.ha.or.th/ebook/f19  ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

                                            


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;