ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 10/09/2561

  | 
  1708 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Spiritual Healthcare Appreciation and Evaluation สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Spiritual Healthcare Appreciation and Evaluation สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมบรรยายเรื่อง “มาตรฐาน HA ฉบับที่ 4” ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการใช้มิติจิตตปัญญาในการสร้างพลังให้กับตนเองและรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะทางด้านจิตวิญญาณในการบูรณาการกับมาตรฐาน HA เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างมีความสุขด้วยการเห็นคุณค่าตนเองคุณค่างาน

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ที่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับจิตวิญญาณจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเข้าร่วมกว่า 120 ท่าน

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;