ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 24/09/2561

  | 
  6842 ครั้ง

สรพ. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2562 มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับที่ 4 และสังคมในยุค 4.0สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละวิชาชีพ  โดยในปีนี้ นอกจากหลักสูตรปกติที่ได้มีการดำเนินการมาแล้วในปี ที่ผ่านมา   สรพ.ยังได้ทำการพัฒนาหลักสูตรการอบรมหลักสูตรใหม่ เพื่อรองรับการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA  ฉบับที่ 4 ตลอดจนให้มีความสอดคล้องกับสังคมในยุค 4.0 ด้วย อาทิ หลักสูตร ST 001 : มาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4, หลักสูตร RM 002 : Rick  Management in New HA Standard, หลักสูตร HA 704: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ( Rolling Quality Momentum), หลักสูตร HA 705: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง ( Act to Re-accreditation) และหลักสูตร PM 003: PM 003: Performance Measurement with HA Standard เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆของ สรพ.สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.haregister.com/

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;