ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 17/09/2561

  | 
  2044 ครั้ง

17 กันยายน “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” 

องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ 17 กันยายนของทุกปีเป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก” (Global Day of Patient Safety) ในขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (Thailand Patient and Personnel Safety Day) เพื่อเป็นการให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ จากการทำงานในโรงพยาบาลด้วย

วันนี้ (17 กันยายน 2561) ที่เมืองทองธานี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ“วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก (Global Day of Patient Safety)” และ“วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Thailand Patient and Personnel Safety Day)” และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย (Strategic Directions of 2P Safety of Thailand) และมอบกิตติกรรมประกาศสำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศใช้ นโยบาย 2P Safety จำนวน 163 แห่ง

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกได้การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยร่วมกัน โดยกำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปีเป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก” (Global Day of Patient Safety)ที่มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วยพร้อมกันทั่วโลก ในขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็น “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (Thailand Patient and Personnel Safety Day) เพื่อเป็นการให้ความสำคัญทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ จากการทำงานในโรงพยาบาลด้วย ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางสาธารณสุข ปี พ.ศ.2561-2564  ทั้ง 5  ยุทธศาสตร์คือ. 1. สร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพ และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ผู้ป่วยและองค์กรต่างๆ ในระบบบริการสุขภาพ 3. พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จำเป็นต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ 4. สร้างระบบรายงาน เรียนรู้ และวัดผลลัพธ์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยและ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกำกับ ตรวจสอบ และอภิบาลระบบบริการสุขภาพ  ผ่านการเรียนรู้จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  ได้มีการจัดทำระบบรายงานอุบัติการณ์ที่เชื่อมโยงกับระบบทั้งประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข จาก 16 องค์กรภาคีและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)หรือ สรพ.เป็นทีมเลขาของคณะกรรมการ

            นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบ National Reporting and Learning System เพื่อวางระบบเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์  เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับประเทศ มีการจัดทำพัฒนาหลักสูตร " Patient Safety Training for the Trainer Program" ที่สอดคล้องกับแนวทางของ WHO Patient Safety Curriculum Guide Multi-Professional Edition สำหรับอาจารย์ที่สอนนักศึกษาในสถาบันแพทย์ศาสตร์และสภาวิชาชีพต่างๆ  และการจัดทำคู่มือ Patient and Personnel safety  Goals : (SIMPLE )2  สื่อสารเผยแพร่ทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนด้วย ในปีที่ผานมามีโรงพยาบาลต่างๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Patient and Personnel Safety สู่การปฏิบัติด้วยจำนวน 163 แห่ง

        สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  ของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและร่วมแสดงความยินดี ตลอดจนเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และขวัญ กำลังใจ แก่โรงพยาบาลที่มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการมอบกิตติกรรมประกาศให้กับโรงพยาบาล จำนวน 163 แห่งด้วย และในปีงบประมาณ 2562 จะมีการเปิดรับสมัครโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Patient and Personnel Safety เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเกิดความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ต่อไป

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;