ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/10/2561

  | 
  1227 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 14 แห่งเมื่อวันที่  25 กันยายน  2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 14  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลเวียงแหง    จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน    จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลเสริมงาม         จังหวัดลำปาง

                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

                        โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย         จังหวัดสุโขทัย

                        โรงพยาบาลบางปลาม้า      จังหวัดสุพรรณบุรี

                        โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19       จังหวัดกาญจนบุรี

                        โรงพยาบาลหนองพอก      จังหวัดร้อยเอ็ด

                        โรงพยาบาลโพธิ์ชัย            จังหวัดร้อยเอ็ด

                        โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

โรงพยาบาลจักราช           จังหวัดนครราชสีมา

                    โรงพยาบาลไชยา              จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลกันตัง             จังหวัดตรัง

 

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;