ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 06/12/2561

  | 
  960 ครั้ง

สรพ. รับมอบโล่เกียรติคุณ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์ ITA ในระดับสูงมาก ด้วยคะแนน 92.46 คะแนน พร้อมร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณให้กับนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในฐานะที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity  and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระดับสูงมาก โดยสรพ. ได้ระดับคะแนนที่ 92.46 คะแนน  

นอกจากนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันยังได้เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MPOH Zero Tolerance) ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้วย.

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;