ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 24/12/2561

  | 
  1115 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 17 แห่งเมื่อวันที่  18 ธันวาคม  2561 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 17  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลค่ายอดิศร       จังหวัดสระบุรี

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 16 แห่ง  ดังนี้

โรงพยาบาลพังโคน           จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลสระโบสถ์        จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลหนองวัวซอ     จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลศรีมโหสถ        จังหวัดปราจีนบุรี

โรงพยาบาลด่านขุนทด      จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลควนกาหลง     จังหวัดสตูล

โรงพยาบาลแม่ระมาด        จังหวัดตาก

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง        จังหวัดตรัง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลจอมทอง         จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลหาดใหญ่         จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลอุทัยธานี         จังหวัดอุทัยธานี

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา     กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น  กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;