ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 31/01/2562

  | 
  1340 ครั้ง

สรพ. จัดหลักสูตรอบรม Risk Management in New HA Standard หรือ RM 002 รุ่นที่ 1สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดการอบรมในหลักสูตร Risk Management in New HA Standard หรือ RM 002  รุ่นที่ 1 ขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562  ณ อิมแพค เมืองทองธานี   โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้เยี่ยมสำรวจ ได้แก่ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ,ดร.อาภากร สุปัญญา นพ.สุรพร ก้อนทอง, ภญ.ผุสดี บัวทอง และอ.สุภาเพ็ญ ศรีสดใส

การจัดอบรมในหลักสูตรนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับ ที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม และจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติหรือการนำไปใช้ในการออกแบบระบบงาน ด้วย  โดยเนื้อหาของหลักสูตรที่สำคัญ เป็นเรื่องมาตรฐานระบบบริหารความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามมาตรฐานฉบับที่ 4 เครื่องมือสำคัญของ RM ได้แก่ Risk Register การทำ RCA และ RCAยกกำลังสอง Safety Culture เป็นต้น

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรม รุ่นที่ 1 และมีผู้รับการอบรมกว่า 200 ท่าน  สำหรับท่านใดสนใจจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ ใน ในรุ่นที่ 2 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ha.or.th/TH/Article/หัวข้อหลักสูตร /Detail/1077

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;