ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 12/02/2562

  | 
  536 ครั้ง

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัล SHA Award ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 คณะกรรมการพิจารณารางวัลสถานพยาบาลที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ (SHA Award) เห็นชอบให้สถานพยาบาลเข้ารับรางวัลในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย     จังหวัดเลย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง      จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว           จังหวัดน่าน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า     จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์   กรุงเทพมหานคร


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;