ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 10/07/2562

  | 
  314 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ MDA จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร Innovation for 2P Safetyนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณีผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Innovation for 2P Safety  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น   เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี (Hall 5)

 

สำหรับหลักสูตร Innovation for 2P Safety ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับ Medical Devices ASEAN 2019 (MED) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน ความสำคัญ และการนำเรื่อง National Patient and Personnel Goals (SIMPLE)2 เชื่อมโยงมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการฉบับที่ 4 สู่การปฎิบัติ  และเข้าใจในเนื้อหา Patient and Personnel Goals (SIMPLE)2 ฉบับปรับปรุงใหม่ และนำสู่การปฎิบัติในการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลได้ผ่านการบรรยายของคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ สาขาต่างๆ ที่ร่วมพัฒนา (SIMPLE)2 ที่มาร่วมการบรรยายแลกเปลี่ยนตามหัวข้อของ SIMPLE อาทิ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ , ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ,นพ.พรเทพ เปรมโยธิน,ผศ.ศิริพร พุทธรังสี,ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร,ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม,ผศ.นพ.ยงค์ วงศ์รุ่งเรือง,ศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ,ภญ.วิชชุนี พิตรากูล,น.ท.พญ.อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์,ภญ.วิมล อนันต์สกุลวัฒน์ ,นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท,นพ.ชาติชาย คล้ายสุบรรณ ,ศ.นพ.สุปราณี นิรุตติศาสน์,ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์,รศ.ดร.เนสินี ไชยเอีย,ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์,ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล,นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล,อ.อนุชา กาศลังกา,อ.ศิริชัย นิ่มมา,อ.นุชจารี จังวณิชชา,รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์,นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์,นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล,อ.มะลิวัลย์ กรีติยุตานนท์ เป็นต้น

นอกจากการเรียนรู้จากวิทยากรในหัวข้อการบรรยายต่างๆ ตามแนวทางของ SIMPLE แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้เรียนรู้และศึกษานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข จากนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่จัดแสดงในงานด้วย

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;