ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/07/2562

  | 
  590 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 11 แห่ง 

เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 11  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 แห่ง ดังนี้โรงพยาบาลดอนตูม          จังหวัดนครปฐม

 

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 9 แห่ง  ดังนี้

โรงพยาบาลทุ่งยางแดง    จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลระแงะ           จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลไชยปราการ           จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลย่านตาขาว          จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ     จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี  กรมการแพทย์     จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลมหาชัย 3    จังหวัดสมุทรสาคร

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต        จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลน้ำพอง         จังหวัดขอนแก่น

 

    สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ    จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;