ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/08/2562

  | 
  440 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมสร้างความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ ในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมสร้างความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพ ในโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562  ที่จัดขึ้นวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจนโยบายและเรียนรู้เป้าหมายเรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ป่วย ข้อร้องเรียนเรื่องมาตรฐานการให้บริการสารณสุขและกรณีได้รับความเสียหายการรักษาพยาบาล (ม.41) เพื่อวางระบบในการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และกลไกเครือข่ายการขับเคลื่อนภาคประชาชนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ( Health Literacy for 2P Safety)  ซึ่งมีผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วย ตัวแทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ จำนวน กว่า 80 ท่านเข้าร่วม

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;