ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 01/10/2562

  | 
  1060 ครั้ง

สรพ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Patient Experience & Engagement Summit)สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มารับบริการในการให้บริการของสถานพยาบาล ผู้รับบริการต้องการการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพและการบริการลูกค้าที่ดี เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้รับบริการให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น

ในการนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับองค์กร BII world จัดงานประชุมสุดยอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Patient Experience & Engagement Summit) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรม โซ โซฟิเทล กรุงเทพ ประกอบไปด้วย

  • คอร์ส Master Class ครึ่งวัน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ Karen Timmons, CEO ของ Global Healthcare Accreditation Program เรื่อง Implementing Best Practices in Medical Travel; Look at Best Practices Healthcare Providers can implement to ensure an outstanding patient and guest experience
  • คอร์ส Intensive 2 วัน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในประเด็น valued based healthcare, เพื่อเพิ่ม patient engagement และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ มือถือ และเทคโนโลยีคลาวด์

          การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการรับฟัง Patient experience เข้าใจพฤติกรรมของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยมาส่วนร่วมในการดูแลรักษา และการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาล โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนโรงพยาบาล ภาครัฐ เอกชน และ องค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานนี้ อีกทั้งยังมีหัวข้อสัมมนากว่า 20 หัวข้อ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 24 คน ทั้งในและต่างประเทศ   

โดยสถานพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมงานกับทางสถาบันสามารถลงทะเบียนได้ราคาพิเศษ ผ่านรหัส  HAISOUME  โดยมีรายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้                                                                                  

 

สมัครเดี่ยว

สมัครเป็นกลุ่ม

 

เฉพาะ Conference

2 วัน

Conference + Masterclass (รวม 3 วัน)

Conference + Masterclass

(รวม 3 วัน)

(3-4 คน)

Conference + Masterclass

(รวม 3 วัน)

(5 คนขึ้นไป)

รพ. เอกชน ที่ร่วมงานกับ HA

599 USD / คน

799 USD / คน

699 USD/ คน

599 USD/ คน

รพ. ภาครัฐหรือมหาวิทยาลับ

399 USD / คน

499 USD/คน

499 USD/ คน

499 USD/ คน


          ดูรายละเอียดงานได้ที่ http://bit.ly/2KZLDt9 หรือ https://pxe.biiconferences.com/ 

โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;